Obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné pro nákup v internetovém obchodě ALTOtec na doménách www.hobbycentrum.net, www.ledkove-zarovky.cz, pro uzavírání kupních smluv nebo smluv o dílo nebo smluv o poskytnutí služeb mezi společností ALTOtec, s. r. o. jako prodávajícím/poskytovatelem služby/zhotovitelem (dále jen „dodavatel“) a kupujícím/objednatelem (dále také jen „zákazník“).

Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách našeho internetového obchodu, kupující je na ně výslovně upozorněn při zadávání objednávky před jejím odesláním a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím. 

1. Základní údaje:

 

Provozovatel obchodu: ALTOtec, s.r.o.

Sídlo: Hudcova 533/78c, Brno 621 00

Showroom/provozovna: Hudcova 533/78c, Brno 621 00

IČ: 292 44 790

DIČ: CZ 292 44 790

ID DS:

zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 68022

 

Dodavatel zboží: ALTOtec, s.r.o.

Bankovní spojení: Komerční banka 43–7735830277/0100

 

Odpovědný zástupce pro LED osvětlení: Karel Veit

Telefon: 724 643 162

Email: karel@altotec.cz

 

Odpovědný zástupce pro stavební prvky: Alexander Kostovský

Telefon: 777 578 828

Email: alex@altotec.cz


 

2. Vymezení pojmů

 

Spotřebitel – fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Spotřebitelská smlouva – kupní smlouva, smlouva o dílo, smlouva o poskytnutí služeb, pokud jednou ze smluvních stran je spotřebitel a druhou dodavatel.

Podnikatel – osoba jednající při uzavírání a plnění smlouvy v rámci své podnikatelské nebo jiné obchodní činnosti. 

Kupující – kupujícím je zákazník internetového obchodu, na který se vztahují tyto všeobecné obchodní podmínky, který nakupuje výrobky nebo užívá služby poskytované dodavatelem internetového obchodu.

 

S ohledem na platnou právní úpravu se dále rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.


 

3. Uzavření smluvního vztahu mezi dodavatelem a zákazníkem

 

Objednávat zboží nebo služby je možné prostřednictvím internetového obchodu, na který se vztahují tyto obchodní podmínky, prostřednictvím zasláníobjednávky na adresu obchod@altotec.cz nebo info@altotec.cz

 

Návrh smlouvy – objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a provozovatelem jako prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

 

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné a závazné.

 

Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí formou emailového potvrzení na emailovou adresu kupujícího uvedenou v objednávce. Dále vystaví zákazníkovi soupis celé objednávky a vystaví zálohovou fakturu, kterou také zašle na tuto e-mailovou adresu.

 

V případě objednávky přes formulář či e-mailem je akceptace učiněna až zasláním soupisu celé objednávky a vystavené zálohové faktury taktéž na e-mailovou adresu kupujícího.

 

Okamžikem uzavření kupní smlouvy je kupující vázán těmito obchodními podmínkami a s jejich obsahem vyjadřuje souhlas. Kupující je na tuto skutečnost dostatečným způsobem upozorněn před odesláním své objednávky, v opačném případě nelze po kupujícím vymáhat jejich dodržování.

 

Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně formou emailu či telefonicky), na uzavření smlouvy nemá tato skutečnost vliv.

Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění po dobu 5 let a není přístupná třetím stranám. 

4. Platební podmínky


Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží.

 

Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Kupní cenou zboží je cena platná v době jeho objednání. Kupující spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit s celkovou cenou včetně DPH a všemi dalšími poplatky.

 

Kupující má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu prodávajícím v okamžiku potvrzení objednávky. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na objednávce, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout (více též v ujednání o právu prodávajícího odstoupit od smlouvy). Při ústní nebo telefonické objednávceje vždy kupujícímu sdělena platná cena pro danou objednávku. Do ceny zboží se nezapočítává cena balného, dopravného, úpravy zboží na přání zákazníka nebo montáže.

 

Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

 

Platební podmínkou se rozumí platba v hotovosti při předání předmětu plnění nebo možnost využití dalších způsobů plateb, které jsou uvedeny níže.

 

Prodávající je oprávněn požadovat před dodávkou zálohu ve výši až 100 % hodnoty objednávky. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se zde nepoužije. V případě, že je záloha požadována, je vystaven doklad "Zálohová faktura - daňový doklad". Po dodání zboží je na daňovém dokladu hodnota zálohy odečtena.
 

Způsoby plateb:

 1. platba v hotovosti při převzetí zboží
 2. platba v hotovosti na provozovně prodávajícího (zálohová)
 3. platba předem na účet prodávajícího č. 43–7735830277/0100 (dále jen „účet prodávajícího“), variabilním symbolem je číslo objednávky.
 4. dobírkou, jde-li o LED osvětlení.


Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího nebo ji v listinné podobě přiloží k zásilce.

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží, včetně dopravného a balného.

 

5. Dodací podmínky


Dodávky předmětu plnění budou dle dostupnosti produktů, služeb a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu, přibližně:

 1. u zboží skladem 2-7 pracovních dnů od provedení objednávky

 2. u zboží v centrálním skladu 1-6 týdnů od provedení objednávky


Dodavatel si vyhrazuje právo dodací lhůtu ve výjimečných případech prodloužit, v závislosti na předmětu dodávky a možnostech výrobce. Na prodloužení dodací doby musí být kupující upozorněn e-mailem odeslaným na adresu, kterou uvedl v objednávce.

 

Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího.

 

Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu na uvedenou adresu před první zamykatelné dveře nemovitosti na uvedené adrese. Součástí dodávky není instalace nebo montáž předmětu plnění, není-li mezi prodávajícím a kupujícím dohodnuto jinak.

 

Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající a hradí kupující, není-li stanoveno jinak.

 

Zásilka se zbožím standardně obsahuje:

fakturu,

návod na používání výrobku v českém jazyce a záruční list (pokud jej výrobce k výrobku přikládá)

montážní list, je-li ho k sestavení předmětu dodání potřeba.

 

Doprava na místo určení je možná těmito způsoby:

 • - osobní odběr v sídle prodávajícího – po předchozí telefonické domluvě v pracovní dny od 8.00 do 17.00 hodin, osobní odběr není zpoplatněn

 • - vlastní doprava dodavatele na místo určení – sazba viz objednávka

 • - přepravní společností

 • - PPL kurýrní služba

 

Ceny jsou účtovány podle aktuálního ceníku zvoleného dopravce.

V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy, a to od okamžiku předání zboží prodávajícím k přepravě.

 

Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. V případě osobního odběru, vyzvednutí zboží na adrese prodávajícího je kupující povinen si zboží vyzvednout maximálně ve lhůtě do 10 pracovních dnů od oznámení, které mu bylo doručeno e-mailem či telefonicky. V případě nevyzvednutí je prodávající oprávněn k účtování skladného ve výši 50,- Kč bez DPH za balení a každý započatý den počínaje 11 dnem ode dne, kdy oznámil kupujícímu, že může zboží vyzvednout.

 

Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval. Nepřevezme-li kupující předmět plnění z důvodů ležících na jeho straně (např. není i přes dohodnutý termín přítomna kupujícím určená osoba nebo není schopen uhradit kupní cenu), nese kupující náklady spojené s opakovaným dodáním předmětu dodávky v plné výši.

 

V případě, že je zboží uloženo na přepravních paletách, které dle dohody prodávajícího a kupujícího tvoří se zbožím předmět koupě, prodávající současně se zbožím odevzdá kupujícímu palety, na kterých je zboží uloženo a převede k nim na kupujícího vlastnické právo a kupující se zavazuje tyto palety převzít. Pokud přepravní palety netvoří předmět koupě, je povinnost kupujícího odevzdat tyto palety prodávajícímu. Odevzdání probíhá obvykle následující den po doručení zboží, pokud není ujednáno jinak a kupující má tak dostatečný prostor pro případné přeložení zboží na vlastní palety. Odevzdání palet od kupujícího je učiněno přepravní službou, které musí kupující paletu vydat v předem dohodnutém termínu. V případě neučinění odevzdání palet kupujícím je prodávající oprávněn takovéto palety dodatečně vyúčtovat, případně doúčtovat kupujícímu náklady spojené s neuskutečněným odevzdáním.

Prodávající je oprávněn poté, co kupujícího prokazatelně e-mailem upozorní a poskytne mu novou přiměřenou lhůtu pro převzetí, zboží vhodným způsobem prodat. Náklady na uskladnění a náklady marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti na straně kupujícího v nezbytně nutné výši je prodejce oprávněn vůči kupujícímu započíst na výtěžek prodeje.


 

 

6. Odstoupení od kupní smlouvy


Storno objednávky ze strany kupujícího – kupující má právo odstoupit od objednávky kdykoliv před expedicí zboží a to bez jakéhokoliv postihu, s výjimkou zboží upraveného na míru na základě přijaté objednávky. Stornovat lze pouze písemně nebo elektronicky na adresu info@altotec.cz.

 

Storno objednávky ze strany prodávajícího/dodavatele - prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

 • - zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží,

 • - případě zjevné chyby v ceně zboží (tj. ceny zjevně jiné než je cena pro tento typ/druh zboží obvyklá). Za zjevnou chybu v ceně zboží je považováno například mylné uvedení prvních tří číslic namísto čtyř, a jiné zjevné chyby v psaní. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu a to do 14 dnů.

 • - je-li kupující podnikatelem, platí pro odstoupení podmínky ustanovení § 2001 a násl. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Kupujícímu může být nabídnuta dohoda o ukončení kupní smlouvy v závislosti na stavu vráceného zboží, ušlé záruce a aktuální ceně vráceného zboží. Stav zboží je zhodnocen prodávajícím. V případě nedohodnutí podmínek akceptovatelných pro obě strany bude zboží vráceno na náklady prodávajícího zpět. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady.

Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku převzetí zboží kupujícím, v takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

Kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Toto ustanovení nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží.

Odstoupit lze pouze písemně nebo elektronicky na adresy zde uvedené.

Odesláním dopisu na adresu: ALTOtec, s.r.o., Hudcova 533/78c, Brno 621 00, 

s textem:

 

"Odstupuji od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR č. (číslo objednávky) a požaduji vrácení uhrazené částkyza zboží na adresu (pokud požadujete vrácení peněz na účet, uveďte prosím číslo účtu)."

 

Alternativně je možné uvést jiný text obdobného charakteru, který bude vyjadřovat projev vůle kupujícího o odstoupení od smlouvy.

Odstoupení je účinné pouze tehdy, pokud byl právní úkon odstoupení prodávajícímu ve shora uvedené lhůtě prokazatelně odeslán.

 

Odstoupit nelze od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Zpět zasílané zboží nesmí jevit známky používání, musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a s originálním dokladem o koupi. Zboží zaslané na dobírku dodavatel nepřevezme.Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Pokud zboží nebude řádně zabaleno pro poštovní přepravu jako před jeho odesláním kupujícímu, je prodávající oprávněn odmítnout převzetí tohoto zboží.

V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu zpět odeslal.

Pokud je vrácené zboží poškozeno nebo znehodnoceno, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající kupujícímu spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu. Za znehodnocení zboží nemůže být považováno běžné poškození původního obalu, které vzniklo vybalováním zboží.

Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek. V případě, že nebude vrácen zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení kupujícího. 


 

7. Odpovědnost za vady


Kupujícímu před prvním použitím důrazně doporučujeme prostudovat záruční podmínky včetně českého návodu na montáž a obsluhu dodaného zboží a následně se těmito informacemi důsledně řídit, v opačném případě se vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným užíváním věc poškodí a nebude moci vzniklou vadu uplatnit v rámci svého práva plynoucího z odpovědnosti za vadu.

 

Záruční doba začíná běžet převzetím věci kupujícím.

 

Není-li kupující spotřebitel, je důrazně doporučeno si prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou, s tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce a ihned tuto skutečnost oznámit dodavateli emailem na adresu info@altotec.cz. Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku již není možné uznat.

 

Spotřebitel by ve vlastním zájmu měl tyto kroky učinit také, vyhne se tak pozdějším problémům plynoucím z odpovědnosti za vady, které vznikly v důsledku přepravy (mechanické poškození). Na možnost vznést námitky k dodanému zboží při jeho převzetí je spotřebitel upozorněn zejména těmito obchodními podmínkami, má tak možnost ihned při převzetí zboží uplatnit rozpor s kupní smlouvou (viz ujednání obchodních podmínek o rozporu s kupní smlouvou).

 

Při prodeji spotřebního zboží je zákonná záruční doba 24 měsíců, může však být prohlášením v záručním listě stanovená delší. V případě prodloužené (smluvní) záruky prodávající v záručním listě určí podmínky a rozsah prodloužené záruky. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené jejím obvyklým užíváním. Kratší životnost výrobku vzhledem k uvedenému opotřebení věci způsobeném jejím obvyklým užíváním nelze považovat za vadu zboží.

 

Záruka nevztahuje na poškození vzniklá (v případě, že taková činnost není činností obvyklou a přitom není zakázána v přiloženém návodu k použití):

 1. mechanickým poškozením zboží,

 2. používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno,

 3. neodbornou montáží, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,

 4. zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami,

 5. provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů,

 6. zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.), vznikla-li vada v důsledku této úpravy,

 7. zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí.

Tato omezení neplatí, pokud byly vlastnosti zboží, jež jsou v rozporu s výše uvedenými podmínkami, kupujícím a prodávajícím výslovně dohodnuty, vymíněny nebo prodávajícím deklarovány, případně je lze očekávat vzhledem k prováděné reklamě nebo obvyklému způsobu užití zboží.

 

Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky formou prohlášení v záručním listě.

 

Spotřebitel má právo při uplatnění záruky:

 • - jde-li o vadu odstranitelnou, na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy
 • - jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
 • - jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
 • - jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy

Záruční doba všem osobám, používajícím výrobek pro účel podnikání s tímto výrobkem, není stanovena Občanským zákoníkem a stanovuje ji konkrétní dovozce či výrobce.

 

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, tedy, že je zejména bez vad, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

 

V případě rozporu zboží se smlouvou má spotřebitel nárok na tzv. zjednání nápravy a to:

 • - bezplatným uvedením spotřebního zboží do stavu odpovídajícího smlouvě prostřednictvím opravy

 • - přiměřeným snížením kupní ceny

 • - náhradním dodáním zboží

 • - odstoupením od smlouvy

Ustanovení uvedená v článku 7. obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

 

8. Reklamace (uplatnění odpovědnosti za vady)


Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

 

Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy. Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi).

Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do sedmi pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

 

Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

 

Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.

 

Reklamované zboží by mělo být důkladně zabezpečeno, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození.

 

V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s reklamací.

 

Prodávající vydá spotřebiteli na jeho žádost písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále prodávající vydá spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.

 

Prodávající má právo odmítnout přijetí zboží do reklamace v případech, kdy reklamované zboží a/nebo jeho součásti jsou znečištěné nebo nesplňují základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží k reklamačnímu řízení, ledaže se jedná o znečistění obvyklé. 

9. Ochrana osobních údajů 


Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Uzavřením smlouvy zároveň kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů nezbytných pro uzavření smlouvy, dodání zboží nebo služeb a event. vymáhání jeho povinností ze smlouvy plynoucích.

 

Externímu dopravci jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové doručení zboží.

 

Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládá dodavatel s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.

 

Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. 

10. Uživatelské rozhraní


Na základě registrace kupujícího prostřednictvím internetového obchodu může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“).

Při registraci a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 
 

11. Závěrečná ustanovení


Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) ve znění pozdějších právních předpisů.

 

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle platného práva České republiky a budou řešeny soudy České republiky. Tím nejsou dotčeny případy, kdy kupujícím bude spotřebitel a bude mít obvyklé bydliště v jiném státě než České republice a volba práva či prorogace soudu nebudou přípustné.

 

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

 

Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, včetně ceny objednaného zboží uvedené v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.
 

V Brně dne 12.1.2016

 
 

Hlavní nabídka

 
© LED osvětlení